سامانه جامع مهندسی عمومی

اطلاعات سامانه جامع مهندسی عمومی :
 • سامانه جامع مهندسی عمومی
 • mis
 • asp.net
 • sql server
 • html, css, bootstrap, asp
 • تحت شبکه داخلی local
 • قابلیت گرفتن گزارش دارد
 • دارد
 • وب
 • فارسی
 • دارد
 • دارد
 • کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج
 • دانلود کاتالوگ سامانه جامع مهندسی عمومی
سامانه جامع مهندسی عمومی

1-مهندسي عمومي چیست؟

اداره مهندسي عمومي با توجه به سابقه و ساختار تعريف شده ،ارائه خدمات مهندسي مربوط به فعاليت هاي اصلاحي و پروزه هاي شركت و مديريت آنهارا عهده دار ميباشد و خدمات فني و مهندسي رابشرح زير به كليه واحدها و ادارات مجتمع ارائه مي كند.

2-وظایف مهندسي عمومي چیست؟

1.2- انجام كليه خدمات مهندسي بشرح زير :

 • تهيه نقشه ها و ترسيم آنها مطابق با نيازهاي پروژه و برمبناي استانداردهاي موجود
 • نگهداري و بايگاني نقشه ها و مدارك فني ، استانداردها و... در مركز اسناد فني
 • نگهداري كتابها و نشريات علمي دركتابخانه جهت استفاده همكاران ادارات مختلف شركت
 • تايپ و تكثير و توزيع كليه مدارك فني و نقشه ها مطابق روش ايزويي مركز اسناد
 • اين اداره يكي از واحدهاي زير مجموعه امور خدمات فني مي باشد و برمبناي شرح وظايف و چارت مصوب داراي بخشهاي زير مجموعه بشرح زير مي باشد :
 • مهندسي مكانيك :در اين بخش مهندسي مكانيك مطابق روش اجرايي مصوب ، كليه وظايف محوله از جمله موارد زير را انجام مي دهد :
 • پيگيري اجراي كليه TSR هاي مكانيكي ( اصلاحي و سرمايه اي ) از شروع مطالعات و طراحي تا پايان آن و نظارت بر انجام پروژه ها
 • انجام وظايف مشاوره هاي فني و نظارتي ( بنا به درخواست واحدها و ادارات مربوطه)
 • مهندسي برق و ابزار دقيق : مشابه موارد فوق براي درخواستهاي خدمات فنيTSR) ها ( و موارد مرتبط با برق و ابزار دقيق
 • مهندسي ساختمان ( سيويل ) : پيگيري و اجراي كليه TSR هاي مرتبط با حوزه فعاليت ساختماني وسيويل و نظارت بر اجراي پروژه هاي مرتبط با اين بخش
 • برنامه ريزي و كنترل پروژه : مسئوليت كنترل پيشرفت پروژه ها و TSR ها و تهيه گزارشات مربوطه
 • مركز اسناد فني : نقشه كشي و كتابخانه : كليه فعاليتهاي مرتبط با TSR ها ( اعم از نقشه كشي ، تهيه مدارك فني ، نگهداري و تكثير مدارك ،‌نقشه ها و اسناد فني طبق روش اجرايي ايزو) و همچنين تهيه و نگهداري كتابها و نشريات علمي مورد نياز در كليه رشته ها و .... :

 

2.2-TSR هاي اصلاحي ( انجام اقدامات اصلاحي):

 • دريافت درخواستهاي خدمات مهندسي (TSR ) از كليه واحدهاي متقاضي
 • در صورت لزوم بررسيهاي فرآيندي توسط واحدهاي ذيربط مثل مهندسي فرآيند
 • انجام مطالعات تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك فني مربوطه و برآورد اجناس و اقلام موردنياز(M.T.O:Material Take Off). در اين مرحله نظرات كليه واحدهاي ذيربط نيز مورد توجه قرار گرفته و در صورت لزوم لحاظ مي شود
 • تهيه درخواست هاي خريد اقلام مورد نياز در صورت لزوم جهت اجراي TSR
 • صدور دستور كار مهندسي براي اجراي TSR كه توسط امور تعميرات مجتمع انجام مي شود
 • نظارت وتحويل گيري TSR اجرا شده
 • تهيه نقشه هاي As Built در صورت لزوم جهت نگهداري در آرشيو فني
 • هدف از انجام اقدامات فوق توسط اداره مهندسي ،اصلاحات و بهبود وضعيت فني در راستاي اهداف وبرنامه هاي استراتژيك شركت پتروشيمي خراسان است بطوري كه بر كيفيت محصول مؤثر بوده و باعث استمرار توليد گردد.

 

3.2-پروژه هاي سرمايه اي :

 • دريافت درخواستها و نيازهاي سرمايه اي واحدهاي متقاضي
 • در صورت لزوم بررسيهاي فرآيندي توسط واحدهاي ذيربط (مطالعات پايه)
 • انجام مطالعات تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك فني مربوطه و نيز برآورد اجناس و اقلام موردنياز(M.T.O:Material Take (Off.  و شرح كار پروژه .در اين مرحله نظرات كليه واحدهاي ذيربط درباره مطالعات انجام شده اخذ خواهد شد.
 • تهيه شرايط خصوصي پيمان با توجه به مطالعات انجام شده وتعهدات پيمانكار و كارفرما
 • درخواست انتخاب مشاور پيمانكار از امور پيمانهاي مجتمع و پيگيري طبق روش اجرايي ايزويي آن امور
 • پيگيري و نظارت براجراي پروژه توسط مشاور/ پيمانكار مطابق نقشه ها و مدارك فني و استانداردهاي پروژه
 • تهيه درخواست خريد اقلام مورد نياز توسط اداره مهندسي در صورتي كه طبق قرارداد بعهده كارفرما باشد
 • تحويل موقت و قطعي مطابق قرار داد منعقده با مشاور / پيمانكار
 • تهيه نقشه ها و مدارك As Built در صورت لزوم جهت نگهداري در آرشيو فني
 • هدف از انجام اقدامات فوق توسط اداره مهندسي ،اصلاحات و بهبود وضعيت فني در راستاي اهداف وبرنامه هاي استراتژيك شركت پتروشيمي خراسان است بطوري كه بر كيفيت محصول مؤثر بوده و در نهايت باعث رضايتمندي مشتريان گردد.

 

3-سامانه جامع مهندسی عمومی ویژه صنایع پتروشیمی :

این محصول بستری جهت کنترل گردش کار مهندسی عمومی است و شامل گردش کار کامل و دقیق مهندسی عمومی از بدو شروع درخواست و مدیریت سیکل کامل گردش مدارک مهندسی و آرشیو مدارک و تهیه کلیه گزارشات فنی در قالب های مختلف می باشد.

 

4-ویژگی های سامانه مهندسی عمومی:

گزارشات مدیریتی دقیق سریع و قابل اعتماد.

کاهش خطای کاربری.

افزایش امنیت و محافظت از داده ها.

اطلاع رسانی وضعیت تولید از طریق پیامک.

حذف محدوده زمانی و مکانی.

صرفه جويي زمان درانجام چرخه ها و تعاملات اداري و دريافت سريع پاسخ ها و ارجاعات.

دسترسي به كليه اطلاعات، كارتابل ها، قرارها و جلسات بدون نياز حضور فيزيكي درمحل كار.

حذف قسمت عمده اي از هزينه هاي ملزومات اداري (بايگاني، كپي، پست، كاغذ و...).

صرفه جويي درفضاي بايگاني و امكان نگهداري كليه اسناد و مدارك بدون محدوديت زماني.

ذخيره متمركزالكترونيكي با فضاي كمتر و امنيت اطلاعات بالاتر.

استفاده از پرسنل كمتر براي بايگاني و دسترسي راحت تر به اطلاعات مورد نظر.

تسهيل ارتباطات سازماني و اعمال راحت تر نظارت و سياست هاي سازمان.

افزايش و تسهيل تعاملات و مراودات اداري.

دسترسي آسان به اطلاعات درسطوح مختلف سازمان.

ارتقاء پشتيباني كاركنان و استفاده بهتراز منابع كارشناسي به واسطه تعاملات بيشتر.

دسترسي سريع به اطلاعات در زمان و مكان مورد نياز به واسطه ارتباط ON LINE.

دسترسي به ارتباطات در زمينه مورد نياز بصورت همزمان توسط افراد مختلف.

فرهنگي سازي درراستاي بهينه از ابزارIT در سازمان.

مديريت برگردش مستندات.

به اشتراك گذاري ساده و قانونمند اطلاعات و تسهيل دسترسي براي كاربران مجاز.

خروجی کلیه گزارشها به فرمت Pdf ,Excel ,Word ,Text.

امکان اتصال به سایر سیستم های سازمان.